โพสต์

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 12

รูปภาพ
สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 12 ในวันนี้ทางทีมงานได้มีการนัดแนะกันเพื่อมาถ่ายวีดีโอในการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการทำโครงงานในรายวิชาซึ่งรายวิชานี้อาจารย์ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำงานหรือปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ( Project-based Instruction : PJBL) และบูรณาการการเรียนรู้ อาจารย์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปัญหาสำคัญของโรงเรียนในพื้นที่ คือ ครูวิทยาศาสตร์ ยังขาดทักษะการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติการหรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ อาจมาจากสาเหตุที่โรงเรียนขาดแคลนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และวัสดุการทดลอง และที่สำคัญก็คือ บางโรงเรียนอาจมีครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ไม่ตรงวุฒิหรือผู้สอนตรงวุฒิแต่ขาดทักษะการสอนการทดลอง ขาดทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย เนื่องจากหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีล้าสมัย หลักสูตรไม่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ การทดลองเป็นรายบุคคล หรือครูผู้สอนบางคนสอนมาเป็นระยะเวลานาน ขาดการอบรม ทบทวนในขั้นตอน

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 11

รูปภาพ
สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 11 วันนี้อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากลิงค์   http://support.thaicyberu.go.th/research/e-Learning_Book.pdf  ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง จะเป็นกรอบคิดในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในงานโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วย eXeLearning  ผลการเรียนรู้ 1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้ของคนที่จะออกมาเป็นคุณครูในอนาคตได้        2. ได้รู้วิธีการที่จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง 3. ได้รู้ถึงองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง 4. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ 5. อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดโปรแกรม eXeLearning อาจารย์ได้อธิบายองค์ประกอบในการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เทคนิดใหม่ๆในการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอ

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 10

รูปภาพ
สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 10 ในวันนี้มีการนำเสนอของทีมที่ 4   5   6 ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ ทีมที่ 4   การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC ในโลกของการศึกษาตอนนี้ มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งเรื่องของนวัตกรรมการสอน การออกแบบห้องเรียนของอาจารย์ หรือผู้สอนที่ต้องคอยวิ่งเข้าหากลุ่มของผู้เรียนมากขึ้น ทีมที่ 5 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลอนิ่ง ทีมที่ 6 การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือผ่านเว็บ การเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนแบบวิธีการจัดกลุ่มงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียน การเรียนแบบสอนผ่านเว็บ เป็นรูปแบบกรจัดการเรียนการสอนแตกต่างไปจากการเรียนนห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเว็บได้ตลอดเวลา

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 9

รูปภาพ
สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 9 วันนี้ได้มีการนำเสนอเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้ค้นคว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ผลการเรียนรู้      1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้                2. มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ      3. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ นำเสนอ    -     ทีมที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ           ความเป็นมา ความหมายของการสอน การจัดการเรียนรู้ ผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญ           ประเภทของการสอนผ่านเว็บ ข้อแตกต่างห้องเรียนผ่านเว็บและห้องเรียนปกติ        -     ทีมที่ 2 การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก           ความหมาย ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก           งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ    -     ทีมที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ           รูปแบบการสอนผ่านเ

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 8

รูปภาพ
สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 8 อาจารย์ได้นัดสอนชดเชยในรายวิชาเว็บช่วยสอนในวันพุธ ที่ 26 เดือนกันยายน พ . ศ . 2561 ณ.อาคารไอซีที ชั้น 3       ประเด็นในหัวข้อที่พูดคุย           1. งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ   10 คะแนน แต่ถ้านักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยบางคำอาจจะโดยหักคะแนนเหลือ 8 คะแนน   อาจนักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยคะแนนก็อาจจะลบตามเหลือ 5 คะแนน           2. งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง   หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 7

รูปภาพ
สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 7 อาจารย์ใด้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปพบนายไฮดี แวเด็ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการต้นแบบ อาคารศูนย์วิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีการพูดคุยเรื่องการอัดวีดีโอเกี่ยวกับการทดลองของนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามที่อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเว็บช่วยสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดไว้

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่ 6

รูปภาพ
สรุปการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน (Web-based Instruction : WBI) ครั้งที่ 6 อาจารย์ได้ทบทวนความรู้ บทที่ 3   เพื่อเป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนในสัปดาห์นี้เรียนบทที่ 3 เรื่อง ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ     -   ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ     -   การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ     -   หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบแนวทาง ADDIE Model     -   กรณีศึกษา Thai MOOC แนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บระบบเปิดสำหรับมหาชน     -   e-Learning ก้าวไปสู่ m-Learning